Privaat­sus­po­liitika

 

I Mõisted

 1. Müüja– Votex House , regist­rikood 12090362, jurii­diline aadress Raua 3, Viljandi, 71020, Eesti. Klien­di­tee­ninduse number +372 5343 2903;
 2. Votex.ee– elekt­roo­niline pood aadressil https://www.votex.ee;
 3. Klient– 1) füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtu­mää­rusega; 2) alaea­lised isikud, sealhulgas 14–18aastased,  kellel on vaja eestkostja nõusolekut tehingute tegemiseks, välja arvatud juhul, kui nad otsus­tavad ise oma sisse­tuleku üle; 3) jurii­diline isik; 4) kõik eelpool nimetatud isikute nõuete­ko­haselt volitatud esindajad;
 4. Koostöö­partner– jurii­diline isik: 1) kaupade või teenuste pakkuja Votex.ee e‑poes; 2) ühiste projektide või tegevuste läbiviija veebi­lehel või mistahes meedia­ka­nalis, mis on Votex.ee-ga koostöös valminud ning avaldatud;
 5. Votex.ee kontod– Votex.ee kontod sotsiaal­võr­gus­tikes nagu Facebook, Twitter, LinkedIn jms, mis annavad teavet Votex.ee e‑poe toodete ja teenuste kohta;
 6. Teenused– kõik Votex.ee poolt kliendile pakutavad teenused;
 7. Küpsis (cookie)– väike fail, mis saade­takse e‑poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definit­sioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;
 8. Brauser– veebi­lehtede sirvimise programm, mida on võimalik kasutada veebis või isiklikus arvutis;
 9. Isiku­andmed– mistahes füüsilise isiku kohta käiv infor­mat­sioon, mille kaudu on võimalik isikut kindlaks teha, sealhulgas sellistele andmetele nagu nimi, isikukood, kontaktandmed.
 10. Isiku­andmete kontrollija– Votex.ee;
 11. Privaat­sus­po­liitika– Müüja poolt kinni­tatud dokument, mis sätestab Votex.ee veebilehe kasuta­miseks loodud põhireeglid andmete kogumiseks ja isiku­andmete säilitamiseks;
 12. Administ­raator– isik, kes on vastutav Votex.ee juhtimise eest;
 13. IP-aadress– inter­ne­ti­pro­to­kolli kohane arvutite ja muude arvuti­võrgus toimivate seadmete omava­he­liseks suhtle­miseks avalikus arvuti­võrgus vajalik ülemaa­ilmselt või kohtvõrgus unikaalne aadress, mis on sarnane maja- või telefoninumbriga;
 14. Müügi­tin­gi­mused– kinni­tatud “Votex.ee e‑poe müügieeskirjad”
 15. Otsetu­rundus– tegevus, mille eesmärk on e‑posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile Votex.ee kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavan­da­tavate kaupade pakku­miseks või teenuste osutamiseks.
 16. Tulemus­likkuse analüüs– Votex.ee poolt ärite­gevuse raames teostatud analüüs müügi­tu­le­muste kohta. Analüüsi käigus võrrel­dakse erinete kaupade müügiedukust erinevate sihtgruppide, vanuse­gruppide, piirkondade jms lõikes.

II Üldsätted

 1. Votex.ee Privaat­sus­po­liitika sätestab reeglid isiku­andmete säili­ta­miseks, kogumiseks ja töötle­miseks, juhul, kui kasuta­takse veebipoe Votex.ee teenuseid.
 2. Privaat­sus­po­liitka on mõeldud turva­lisuse ja isiku­andmete kaitse tagamiseks Klien­tidele, et kaitsta neid ebasea­dusliku isiku­andmete kasutamise eest.
 3. Klient kinnitab Votex.ee lehe kasuta­misega, et nõustub käesolevate Privaat­sustin­gi­mustega ja annab nõusoleku enda isiku­andete töötle­miseks. Privaat­sus­po­liitika on avalik ning kõigile kätte­saadav Votex.ee lehel. Iga muutus, mis Privaat­sus­po­lii­tikas läbi viiakse, ilmub teadaandena avalikult ka Votex.ee lehel. Lisaks annab iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Votex.ee‑s müügi­te­hingu, kinnituse isiku­andmete töötlemise nõusoleku kohta.
 4. Kliendil on võimalik Votex.ee lehel ost sooritada ilma regist­ree­rimata. Ilma regist­ree­rimata ostu puhul on Klient kohus­tatud Müüjale avaldama järgmised isiku­andmed: ees- ja perekon­nanimi, telefo­ni­number, e‑postiaadress ja kohale­toi­me­tamise pakiau­tomaat. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isiku­andmete õigsuse eest.

III Isiku­andmete säili­tamise ja kasutamise kord

 1. Klient nõustub teenuse kasuta­misel oma ees- ja perekon­nanime, e‑postiaadressi, telefo­ni­numbrit ja IP-aadressi Votex.ee‑l tulemus­likkuse eesmärgil analüü­si­miseks. Kliendilt küsitakse regist­ree­ri­misel või kauba telli­misel nõusolekut oma ees- ja perekon­nanime, e‑postiaadressi, telefo­ni­numbri ja IP-aadressi kasuta­miseks ja analüü­si­miseks Votex.ee otsetu­runduse tarbeks.
 2. Juhul, kui Klient soovi pärast kaupade ja/või teenuste soetamist loobuda vastavalt punktis 21 mainitud isiku­andmete kasutamist otsetu­run­duseks, siis tuleb kirjutada e‑postiaadressile info@votex.ee või helistada telefonile +372 5343 2903 ning avaldada soovi, et talle edaspidi mitte e‑kirju ja/või sõnumeid saata. Antud soov on võimalik täita vaid juhul, kui Kliendil on eelnevalt sises­tatud korrektne telefo­ni­number ja e‑postiaadress.
 3. Müüja kinnitab, et Kliendi isiku­andmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada Votex.ee teenuseid (sh õigus osaleda kampaa­niates ja projek­tides). Müüja kasutab Kliendi isiku­andmeid teenuste osuta­miseks ja kauba kohale­toi­me­ta­miseks, Kliendiga suhtle­miseks ning tulemus­likkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otsetu­runduse eesmärgil.  Isiku­andmeid kasuta­takse ja säili­ta­takse kolm kalend­ri­aastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.
 4. Müüja kohustub mitte­avaldama Kliendi isiku­andmeid kolman­datele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:

24.1. kui Klient on nõus oma isiku­andmete avalikustamiseks;

24.2. teenuse osuta­miseks või Votex.ee Koostöö­part­ne­ritelt kauba või teenuse telli­miseks, kui kohale­toi­me­ta­misel on vajalikud Kliendi isikuandmed;

24.3. Votex.ee Koostöö­part­ne­ritele eesmärgil tegeleda otsetu­run­dusega juhul, kui on täidetud punktis 24.1 sätes­tatud tingimus.

24.4. õiguse­kait­se­asu­tuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätes­tatud õigusak­tidega Eesti Vabariigis;

 1. Kliendile kehtivad järgmised õigused:

25.1. esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isiku­andmeid. Teave edasta­takse Kliendi e‑postiaadressile;

25.2. esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isiku­andmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödel­dakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esita­takse Kliendile e‑posti teel;

25.3. esitada Müüjale taotlus e‑posti teel info@votex.ee või helis­tades telefonil +372 5343 2903 , et paluda peatada isiku­andmete töötlemine, kui isiku­andmete töötle­misel on eiratud Privaat­sus­po­lii­tikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätes­tatud tingimusi;

25.4. mitte nõustuda Privaat­sus­po­lii­tikas ette nähtud isiku­andmete töötle­misega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada Votex.ee lehelt ka kaupu ega teenuseid;

25.5. kohe väljendada vastu­seisu vastavalt Privaat­sus­po­liitika punktile 22 ning mitte nõustuda oma isiku­andmete kasuta­miseks otseturunduseks.

 1. Kauba vastu­võt­misel käest-kätte tuleb enda isikut tõendada isikut tõendava dokumendiga Müüjale või kauba väljas­tus­punkti töötajale.
 2. Klient nõustub, et tema isiku­andmeid kasuta­takse tellimuse täitmiseks, olenemata sellest, kas ta tellib kaupa ja/või teenuseid Votex.ee e‑poest või Votex.ee partne­ritelt. Sealhulgas nõustub Klient, et tema isiku­andmed on üle antud Müüja Koostöö­part­ne­ritele ning ühtlasi annab Klient nõusoleku, et tema andmeid töödel­dakse tulemus­likkuse eesmärgi.
 3. Kliendi isiku­andmed edasta­takse Euroopa Liidu liikmes­rii­ki­desse ja teistesse välis­rii­ki­desse samadel tingi­mustel ja samade seaduste järgi nagu on ette nähtud Eesti Vabariigis ning nagu on sätes­tatud käesolevas Privaatsuspoliitikas.
 4. Müüja säilitab Kliendi isiku­andmeid seni, kuni Klient kasutab Votex.ee teenuseid, välja arvatud juhul kui käesolevas Privaat­sus­po­lii­tikas on sätes­tatud teisiti.
 5. Müüja organi­sat­sioo­ni­lised ja tehni­lised meetmed kindlus­tavad Müüja poolt Kliendi isiku­andmete kaitse igasuguse ebasea­dusliku kasutamise eest: isiku­andmete ebasea­duslik muutmine, isiku­andmete hävitamine ja avali­kus­tamine, isiku­andmete vargus. Müüja säilitab Kliendi telli­musega seotud andmeid seitse (7) aastat alates Müüja majan­dus­aasta lõppe­misele järgnevast kalend­ri­aastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohus­tuste ning kliendile tema ostja- ja tarbi­ja­õi­guste reali­see­rimine (nt kauba tagas­tamine; garantii; kauba tagasi­kut­sumine; maksu­õi­gusest tulenev; isikute esita­tavate nõuete maksma­paneku võimaldamine).
 6. Isiku­andmeid kaits­takse kaotsi­mineku ja volituseta kasutamise ja muutmise eest. Isiku­andmed edasta­takse https:// proto­kolli kaudu.
 7. Klient ei pea avaldama oma isiku­andmeid kolman­datele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isiku­andmeid kolman­datele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.
 8. Klient nõustub, et Müüjal on õigus hoida tema isiklikke andmeid nii kaua, kui see on vajalik Votex.ee tööks, kui (I) Kliendi andmeid on kasutatud ebasea­dus­likel eesmär­kidel või (II) on kahtlus identi­teedi­varguse või muu rikkumise osas, mille tõttu õigus­kait­se­or­ganid on algatanud uurimise, (III) kui Müüja täheldab Kliendi poolse õigusliku rikkumise või (iv) isiku­andmete säili­tamine on vajalik muuks otstarbeks. Need andmed kustu­ta­takse pärast õigus­kait­se­or­ganite või volitatud asutuste poolsete juhiste andmist.
 9. Iga taotluse või juhise, mis on seotud isiku­andmete töötle­misega, peab Klient edastama Müüjale kirja­likult ühe järgneval viisil: 1) esitama taotluse või juhise otse Müüjale aadressil Raua 3, Viljandi, 71020, Viljan­dimaa, Eesti 2) saatma taotluse või juhise e‑posti teel aadressile info@votex.ee. Müüja, kes on saanud antud taotluse või juhise, peab hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul Kliendile vastuse andma ning kas teostama mainitud tegevused või põhjendama oma keeldumist. Vastused ja põhjen­dused tuleb Kliendile esitada kirja­likul teel.
 10. Diagnoo­simaks võima­likke rikkeid või probleeme, on Administ­raa­toril õigus kasutada Kliendi IP-aadressi.

IV Isiku­andmete paran­damine, täien­damine ja kustutamine

 1. Klient annab Votex.ee e‑poele õiguse koguda, hallata, töödelda ja säilitada Kliendi isiku­andmeid vastavalt Privaat­sus­po­lii­tikas ja teistes dokumen­tides sätes­tatud eesmärkidel.
 2. Nõusolekut andmete kogumiseks, halda­miseks, töötle­miseks ja ladus­ta­miseks on võimalik tühistada. Seda on võimalik teha e‑posti teel või muul käesolevas Privaat­sus­po­lii­tikas sätes­tatud viisil. Sel juhul lõpeta­takse kohe isiku­andmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui Müüjal on seaduslik õigus Kliendi isiku­andmete hoidmiseks ja säili­ta­miseks, eriti juhul, kui see tagab ohutuse ja turva­lisuse ning riigi, avaliku korra ja kurite­gevuse ennetamise, et kaitsta muuhulgas riigi majandus- ja finant­silisi huve ning vabadust.
 3. Kliendil on õigus tutvuda oma Votex.ee esitatud isiku­and­metega isikut tõendava dokumendi (Eesti Vabariigi kodaniku pass, isiku­tun­nistus või juhiluba) alusel. Selleks, et teada saada, milliseid isiku­andmeid Votex.ee-le on edastatud ja mis eesmärgil neid töödel­dakse, kellele edasta­takse ja kas isiku­andmed on täielikud ja õiged, peab Klient eelnevalt kirjutama avalduse vastavalt Privaat­sus­po­lii­tikas sätes­tatud korra järgi. Pärast taotluse kätte­saamist tuleb Votex.ee‑l vastata Kliendile kolme­kümne viie (5) tööpäeva jooksul pärast teate kätte­saamist. Sellise teave väljas­ta­takse Kliendile tasuta üks kord ühe aasta jooksul.
 4. Kui pärast isiku­and­metega tutvumist selgub Kliendile, et tema isiku­andmed on saadud ebasea­dus­likest allikatest või neid ei kasutata nõuete­ko­haselt, on Kliendil õigus pöörduda Votex.ee poole palvega peatada tema isiku­andmete töötlemine. Regist­ree­rimata Kliendil on valede andmete korral õigus paluda, et tema andmed paran­dataks nii kiiresti, kui võimalik, kuid mitte hiljem, kui viie (5) tööpäeva jooksul. Votex.ee‑l on õigus isiku­andmeid parandada, muuta, kustutada või lõpetada nende kasutamine ainult pärast Kliendi isiku kindlakstegemist.
 5. Kui Müüja kahtleb Kliendi isiku­andmete usaldus­väär­suses, võib Müüja peatada andmete töötlemise ja kontrollida andmete õigsust. Sellist juhtu kasuta­takse vaid Kliendi isiku­andmete õigsuse kontrollimiseks.
 6. Soovides oma õigusi kasutada, võib Klient pöörduda Müüja poole e postiaad­ressil info@votex.ee.

V Isiku­andmete kogumine ja säilitamine

 1. Selleks, et kindlustada Votex.ee e‑poe teenuste täielik kvaliteet, kasutab Votex.ee oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi infor­mat­siooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostöö­part­nerid salves­tavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaat­sus­po­lii­tikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Votex.ee e‑poe kõik vajalikud funkt­sioonid töötada. Kliendil on õigus küsida Votex.ee Koostöö­part­ne­ritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.
 2. Votex.ee kasutab sessioo­ni­küp­siseid, mida kasuta­takse iga kord, kui meie veebi­lehte külastad (näiteks sessiooni info, ostukorvi info). Kasutame sedalaadi küpsiseid, et seostada sinu tegevusi meie veebi­lehel ning iga sessioo­ni­küpsis kehtib ainult lehit­se­ja­ses­siooni ajal, pärast mida see aegub. Iga lehit­se­ja­ses­sioon algab siis, kui avad oma veebil­e­hitseja, ja lõpeb siis, kui selle sulged. Pärast veebilehe külastust kõik sessioo­ni­küp­sised kustutatakse.
 3. Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärg­nevaid isiku­andmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

3.1. E‑posti aadress – vajalik Kliendile telli­mu­se­kin­nituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumen­tat­sioon, garan­tii­do­ku­mendid jms) saatmiseks; Kasuta­mis­tin­gi­mustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otsetu­run­dus­pak­ku­miste edastamiseks.

3.2. Telefo­ni­number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edasta­miseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleand­miseks pakiau­to­maadi või mõne muu posti­teenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edasta­miseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasuta­mis­tin­gi­mustes sätes­tatud juhtudel või Kuller­teenuse kasuta­misel kauba üleandmise kokku­lep­pi­miseks; Kliendi nõusolekul otsetu­run­dus­pak­ku­miste edastamiseks.

3.3. Ostu maksumus – vajalik ostu sooritamiseks.

3.4. Andmete edastamine kolmandale osapoolele:

Partneri nimi Aadress Reg kood Kontakt­te­lefon Andmed, mida
edasta­takse partnerile
Andmete edastamise
eesmärk
Omniva Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Pallasti tn 28, 10001
12670875  +372 661 6616 Eesnimi, perekon­nanimi,
telefon, e‑postiaadress
Kliendile paki
kättetoimetamiseks
Itella
Estonia
Harju maakond, Rae vald,
Lehmja küla,
Loomäe tee 13, 75306
10891224  +372 5349 5775 Eesnimi, perekon­nanimi,
telefon, e‑postiaadress
Kliendile paki
kättetoimetamiseks
Montonio

Finance

Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60a, 10412 14557628 +372 5904 4701 Eesnimi, perekon­nanimi,
telefon, e‑postiaadress, ostu maksumus
Kaardi­maksed,

järelmaks

Uuendan...
 • Ostukorvis ei ole tooteid.
Lang