Preten­sioonide esitamise õigus ja tootja­poolne garantii

 

 1. Votex.ee pakub kvali­teetseid tooteid, mille kirjeldus on Müüja kodulehel vastava kauba juures täpselt välja toodud. Enne kauba kasutamist tuleb Kliendil tutvuda kauba kasutus­ju­hendi ja tootja­poolsete soovi­tustega, et vältida toote ebaõigest kasuta­misest tulenevaid kahjustusi. Juhul, kui toode ei vasta kokku­le­pitud tingi­mustele, on Kliendil õigus kasutada preten­sioonide esitamise õigust või edastada toode garan­tiisse vastavalt Votex.ee Kasuta­mis­tin­gi­mustes ja seaduses sätes­tatule. Palun tutvuge Kasuta­mis­tin­gi­mustega SIIN.
 2. Votex.ee veebipoes müüdavale kaubale kehtib Müüja garantii juhul kui on olemas garantiidokument.
 3. Garan­tii­do­ku­mendiks on müügiarve. Garan­tii­do­ku­mendil peab olema märgitud toote nimi ja müügi­kuupäev. Nõuete­kohase dokumendi puudu­misel garantii ei kehti.
 4. Garan­tiiajal esinevad puudused paran­da­takse Müüja laokaup­luses Raua 3, Viljandi, Viljan­dimaa, Eesti.
 5. Sõltumata sellest, kas toote suhtes on väljas­tatud garantii, vastutab Müüja kaubal lasuvate puuduste eest, mis olid olemas kauba Kliendile üleandmise hetkel, isegi juhul kui puudus ilmneb hiljem, välja arvatud juhul kui Klient teadis või pidi teadma kaubal lasuvast puudusest lepingu sõlmi­misel. Tarbi­ja­le­müügi puhul vastutab Müüja kauba puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleand­misest ostjale. Eelda­takse, et kuue kuu jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
 6. Puudusega kauba paran­damine, vahetamine või tagas­tamine toimib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele, eelkõige vastavalt võlaõi­gus­sea­duses sätes­tatud tingi­mustele. Kui Kliendi poolt ostetud kaup on puudusega, on Kliendil õigus Müüja vastu kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
 7. Preten­sioonide esitamise õiguse kasuta­misel palume Teil tutvuda ka Votex.ee Kasuta­mis­tin­gi­mustega, eriti punktis 9.3 sätes­tatuga. Juhime tähelepanu, et Klient peab Müüjat teavitama kaubal lasuvast puudusest mõisliku aja jooksul alates hetkest, millal ta puudusest teada sai või pidi saama, aadressil  info@votex.ee. Tarbi­ja­le­müügi puhul peab tarbija teatama asja lepin­gu­tin­gi­mustele mitte­vas­ta­vusest Müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mitte­vas­ta­vusest teada.
 8. Müüja ei ole kohus­tatud omal kulul kõrvaldama puuduseid toodetel ja detai­lidel, mille markee­rivad kleebised või pesue­ti­ketid on rikutud, vahetatud või eemal­datud või kui voodipesu on juba kasutatud.
 9. Juhul kui soetatud kaubal ilmneb preten­sioonide esitamise õiguse kehti­vusajal puudus, võib Klient puuduse kõrval­da­miseks pöörduda ka otse Müüja poole.
 10. Tähelepanu! Kauba edasta­misel remonti veenduge, et kõik oleks korrektselt paken­datud ja oht, et toode võiks trans­pordil viga saada on välistatud.
 11. Puuduste ilmne­misel teosta­takse tootele vajalik remont alati võima­likult lühikese aja jooksul, kuid üldjuhul kulub selleks 14 päeva alates kauba toime­tamist Votex.ee laokaup­lu­sesse Raua 3, Viljandi, Viljan­dimaa, Eesti.
Uuendan...
 • Ostukorvis ei ole tooteid.
Lang