KASUTA­MIS­TIN­GI­MUSED

1.Mõisted

1.1. Müüja – Votex House , regist­rikood 12090362, jurii­diline aadress Raua 3, Viljandi, 71020, Eesti. Klien­di­tee­ninduse number +372 5343 2903.

1.2. Votex.ee – elekt­roo­niline pood aadressil https://www.votex.ee.

1.3. Klient – füüsiline või jurii­diline isik

1.4. Koostöö­partner – jurii­diline isik, kes on: 1) kaupade või teenuste pakkuja Votex.ee e‑poes; 2) ühiste projektide või tegevuste läbiviija veebi­lehel või mistahes meedia­ka­nalis, mis on Votex.ee-ga koostöös valminud ning avaldatud; 3) kaupade tarne­teenust pakkuv ettevõte; 4) järel­maksu või muud finant­see­ri­mis­teenust pakkuv ettevõte.

1.5. Isiku­andmed – infor­mat­sioon, mis puudutab füüsilist isikut, kelle identiteet on teada või kelle identi­teedile saab otseselt või kaudselt viidata isiku­koodiga või kellel on teatud füüsi­lised, psühho­loo­gi­lised, majan­dus­likud, kultuu­ri­lised või sotsiaalsed omadused.

1.6. Kasuta­mis­tin­gi­mused –  Müüja poolt loodud tingi­mused Votex.ee e‑poe kasutamiseks.

1.7. Privaat­sus­po­liitika – ettevõtte poolt kinni­tatud dokument, mis sisaldab põhiliselt isiku­andmete kogumise, säili­tamise, käitlemise ja hoius­tamise reegleid, mida Votex.ee kasutab.

 1. Üldsätted

2.1. Ostu soori­ta­misel kinnitab Klient, et on tutvunud ja nõustub Kasuta­mis­tin­gi­mustega ja Privaatsuspoliitikaga.

2.2. Müüjal on õigus muuta või täiendada Kasuta­mis­tin­gimusi ja Privaat­sus­po­lii­titkat. Muuda­tuste korral avalda­takse uued reeglid Votex.ee veebi­lehel. Uued reeglid hakkavad kehtima alates nende avalda­misest Votex.ee veebilehel.

2.3. Müüja omab õigust ja kohustust edastada tellimust puudu­tavat infot Kliendile e‑posti ja/või teksti­sõnumi teel. Kliendi vastaval nõusolekul on Müüjal õigus edastada Kliendile e‑posti ja/või teksti­sõnumi teel ka otsetu­rundus pakkumisi. Kõigil juhtudel ja tegevustel vastutab Klient selle eest, et on Müüjale edastanud korrektsed andmed.

3.Kauba tellimise ja ostu-müügi õigussuhted

3.1. Kliendil on võimalik Votex.ee‑s ostu sooritada ühel järgnevalt mainitud viisidest:

3.1.1. Votex.ee lehel ilma registreerimiseta;

3.1.2. telefoni teel;

3.1.3. e‑kirja teel;

3.1.4. kaupluses kohapeal.

3.2. Juhul kui Klient kasutab ostu soori­ta­miseks Votex.ee veebi­lehte, loetakse ost soori­tatuks ja müügi­leping Müüja ja Kliendi vahel sõlmituks pärast seda kui, Klient valib toote või teenuse ning lisab selle ostukorvi ning täidab kõik tellimuse sammud, kaasa arvatud kinnitab tellimuse. Müüja saadab Kliendile vasta­va­si­sulise kirja tellimuse kinnituse kohta Kliendi e‑posti aadressile ja/või tekstisõnumina.

3.3. Klient kinnitab tellimuse esita­misel, et tema poolt määratud e‑posti aadress on õige ning on nõus, et telli­musega seotud dokumendid saade­takse Kliendi e‑postile hiljemalt kauba üleandmisel.

3.4. Iga Kliendi tellimus säili­ta­takse Votex.ee andme­baasis 7 aastat alates Müüja majan­dus­aasta lõppe­misele järgnevast kalend­ri­aastast lähtudes raama­tu­pi­damise seaduse nõuetest.

 1. Kliendi õigused ja kohustused

4.1. Klient peab täitma Kasuta­mis­tin­gi­mustes ja Privaat­sus­po­lii­tikas sätes­tatud tingimusi ja Eesti Vabariigi seadustest tulenevaid kohustusi.

4.2. Kliendil on õigus Votex.ee e‑poest kaupu soetada vastavalt Kasuta­mis­tin­gi­mustele. Kliendil on kohustus tellitud kaupade eest tasuda vastavalt ettenähtud tingimustele.

4.3. Kliendil on õigus vastavalt Kasuta­mis­tin­gi­mustes sätes­tatud korrale oma telli­musest loobuda.

4.4. Kliendil on õigus lõpetada leping vastavalt Kasuta­mis­tin­gi­mustes ettenähtud viisile.

4.5. Kliendil on õigus lepingust taganeda, kaupa ümber vahetada või tagasi saata vastavalt Kasuta­mis­tin­gi­mustes sätes­tatud nõuetele ja kindlaks­mää­ratud tähtaja jooksul.

4.6. Vältimaks poolte­va­helisi vaidlusi peab Klient enne tellitud toote kasutamist tähele­pa­ne­likult tutvuma toote kasutus­ju­hendiga ja kasutama toodet vastavalt tootja soovitustele.

 1. Müüja õigused ja kohustused

5.1. Müüjal on õigus muuta Kasuta­mis­tin­gimusi ja Privaat­sus­po­lii­tikat, teavi­tades sellest Klienti.

5.2. Müüjal on õigus muuta ja uuendada oma kauba­va­likut, sealhulgas peatada või lõpetada teatud kauba müük.

5.3. Müüjal on õigus peatada või lõpetada Votex.ee e‑poe tegevus. Sellisel juhul tuleb kõik aktsep­tee­ritud ja kinni­tatud telli­mused lõpule viia ning uusi tellimusi vastu ei võeta.

5.4. Müüjal on õigus muuta Votex.ee e‑poes pakutavate kaupade ostmisega seotud teenuste osutamise viisi, need katkestada, lõpetada või maksustada osaliselt või tervenisti.

5.5. Kui Klient püüab õõnestada Votex.ee töö stabiilsust, julge­olekut või kui ta ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivi­ta­matult ning ette teatamata piirata või peatada Kliendi juurde­pääsu Votex.ee lehele.

5.6. Müüjal on õigus Kliendi tellimus tühistada, kui klient ei tasu kauba eest kokku­le­pitud tingimustel.

5.7. Telli­muste puhul, mis on tehtud e‑kirja teel või suuliselt, saadab Müüja enne kauba tarnimist Kliendile arve ning kaup pannakse teele kolme (3) tööpäeva jooksul pärast arve tasumist.

5.7.1. Müüjal on eelni­me­tatud juhtudel õigus tellimus tühistada juhul kui:

5.7.1.1. Müüja ei saa Kliendiga seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast arve esitamist kontakti;

5.7.1.2. Klient ei esita Müüjale nõutud andmeid kindlaks määratud kuupäevaks;

5.7.1.3. Klient ei ole nõus lubama Müüjal oma isiku­samasust kontrollida kauba kättesaamisel.

5.8. Müüja kohustub andma Kliendile selget ja arusaa­davat teavet, vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

5.9. Müüja kohustub austama Kliendi privaatsust. Kliendi isiku­andmeid võib töödelda üksnes vastavalt Kasuta­mis­tin­gi­muste, Privaat­sus­po­liitika ja Eesti Vabariigi seadustes sätes­tatud tingi­muste kohaselt.

5.10. Müüja kohustub vastavalt Kasuta­mis­tin­gi­mustele tagama Kliendile tema tellitud tooted ning võtma kauba tagasi Kasuta­mis­tin­gi­mustes ettenähtud juhtudel.

5.11. Kui Müüjal tekib probleeme tellitud kauba tarni­misel, on tema kohustus pakkuda Kliendile sarnast toodet. Juhul, kui Klient ei ole huvitatud Müüja poolt pakutavast tootest, on Müüjal kohustus Kliendile tema raha tagastada, kandes raha Kliendi kontole 14 (nelja­teist­kümne) tööpäeva jooksul.

5.12. Müüja kohustub täitma kõiki teisi käesolevas peatükis sätes­tamata kohustusi, mis tulenevad Privaat­sus­po­lii­tikast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.

 1. Toodete hinnad, makse­viisid ja tähtajad

6.1. Kõik Votex.ee lehel märgitud hinnad on eurodes (€) ja sisal­davad käibe­maksu 20%.

6.2. Tellimuse eest on võimalik tasuda ühel järgne­vatest makseviisidest:

6.2.1. tellimuse esita­misel kasutades internetipanka;

6.2.2. tellimuse esita­misel pangaülekandega;

6.2.3. tellimuse esita­misel krediitkaardiga;

6.3. Tellimuse esita­misel Klient nõustub, et tema e‑posti aadressile saade­takse arve, mis on ühtlasi ostu tõendavaks dokumendiks. Arve saade­takse Kliendile mitte hiljem kui tellitud kaup. Arve peab sisaldama toodete nimekirja ja kogust, hinda ilma käibe­maksuta, lisan­duvate maksude suurust, lõpphinda, tarnekulu ja muid administ­ra­tiivseid andmeid, mille sätes­tamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

6.4. Kliendil on võimalik kauba eest esitatud arvega tutvuda ja seda printida Kliendi esitatud e‑postiaadressile saadetud manusest.

6.5. Müüja saab toote hinda pärast tellimuse kinni­tamist muuta üksnes juhul, kui esineb mõni tehniline või muu Müüjast mitte­olenev põhjus. Sellisel juhul, kui Klient ei ole nõus toodet uue hinnaga soetama, on Kliendil võimalik oma telli­musest loobuda 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Müüjalt hinna muutumise kohta info saamisest. Tellimuse tühis­tamise korral tagas­ta­takse Kliendile kogu tema raha.

 1. Kohale­toi­me­tamine

7.1. Tooteid tellides on Kliendil võimalus valida endale meele­pärane tarneviis, mis on kirjel­datud punktides 7.2–7.4. Toote tarne­tin­gi­mused ja tasud on leitavad Müüja kodulehel SIIN.

7.2. Kui Klient valib kauba kätte­saamise Müüja kaupluses:

7.2.1. Kliendil on võimalik kaubale järele minna Müüja Viljandis asuvasse laokaup­lu­sesse aadressil Raua 3, Viljandi linn, Viljan­dimaa, Eesti.

7.2.2. Kliendil tuleb oma kaubale järele minna mitte hiljem kui seitsme (7) tööpäeva jooksul alates hetkest, mil Müüja teavitas Klienti e‑kirja või teksti­sõnumi teel, et Kliendi kaup on kohal. Juhul kui klient ei lähe kaubale õigeaegselt järgi, saadab Müüja kliendile meelde­tu­letuse. Müüja hoiustab tellitud kaupa enda laos maksi­maalselt laos 28 päeva.

7.2.3. Kaubale saab järele minna kauba tellinud isik või tema volitatud esindaja. Kaubale järele minnes tuleb Kliendil esitada isikut tõendav dokument (isiku­tun­nistus, pass või juhiluba).

7.3. Kui Klient valib tarne­viisiks Omniva pakiau­to­maadi:

7.3.1. Omniva pakiau­to­maati on võimalik tellida kaupa, mis ei kaalu rohkem kui 30 kg. Raskemaid pakke automaadid vastu ei võta;

7.3.2. pakiau­to­maadist tuleb pakk ära tuua 7 (seitsme) kalend­ri­päeva jooksul pärast e‑kirja või teksti­sõnumi saamist Müüja­poolse teavi­tusega, et kaup on kohal;

7.3.3. tingi­mused kauba Omniva pakiau­to­maati tarnimise ja makse­viiside kohta leiate Omniva veebi­lehelt SIIT.

7.4. Kui Klient valib tarne­viisiks Itella Smart­posti pakiautomaadi

7.4.1. Itella Smartpost pakiau­to­maati on võimalik tellida kaupa, mis ei kaalu rohkem kui 35 kg. Raskemaid pakke automaadid vastu ei võta;

7.4.2. Pakki hoitakse pakiau­to­maadis 7 (seitse) kalend­ri­päeva alates sinu mobiil­te­le­fonile uksekoodi saatmisest. Seejärel tagas­ta­takse pakk saatjale.

7.4.3. tingi­mused kauba Itella Smart­posti pakiau­to­maati tarnimise ja makse­viiside kohta leiate Smart­posti veebi­lehelt SIIT.

7.5. Müüja tarnib kaubad Kliendini vastavalt kokku­le­pitud tingi­mustele ja tarneaja jooksul. Juhul, kui Müüja ei ole võimeline kaupa kokku­le­pitud tingi­mustel ja tähtaja jooksul Kliendile tarnima, teavitab ta sellest Klienti. Kliendil on võimalik kas enda tellimus tühistada ja lepingust taganeda või nõustuda pikema tarne­täht­ajaga. Kui Klient nõustub kauem ootama, siis peab Müüja viivi­ta­matult Kliendiga ühendust võtma ning teda teavitama kauba saamise võima­likust tähtajast ning muudest olukorraga kaasne­vatest tingi­mustest. Kui Müüja ei tarni kaupa Kliendini ka lisaajal, võib Klient lepingust taganeda vastavalt punktis 9.1 sätes­tatud tingimustel.

7.6. Müüja vabaneb vastu­tusest, kui Klient on tarne­tin­gi­muste reeglite vastu eksinud ning tellimus ei jõua õigeaegselt kohale Kliendi poolt põhjus­tatud juhtudel või Klien­di­poolse vastu­võ­tu­vii­vituse tõttu.

7.7. Pärast kauba vastu­võtmist peab majandus- või kutse­te­ge­vuses tegutsev Klient veenduma, et kaup vastab nõuetele, sealhulgas kontrollima hinna õigsust ja allkir­jastama vastavad dokumendid. Allkirja andmisega kinnitab Klient, et pakk on heas seisu­korras ning kahjus­tamata. Juhul, kui Klient märkab kauba vastu­võt­misel, et pakk on kahjustada saanud (kortsus, märg või muud moodi rikutud), tuleb kahjus­tused fikseerida vabas kirja­likus vormis aktis, mis on koostatud Votex.ee töötaja juures­olekul. Omniva või Itella Smart­posti pakiau­to­maati kasutades peab Klient kaubal lasuvatest puudustest Müüjat teavitama esimesel võima­lusel telefonil nr +372 5343 2903 ja edastama hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Müüja e‑postiaadressile info@votex.ee  vabas vormis koostatud akti, kus on täpselt kaubal ja/või pakendil lasuvaid puudusi kirjeldatud.

7.8. Kui Klient avastab, et toode on puudustega pärast kauba kätte­saamist, siis on tal nõude­õigus Müüja vastu Kasuta­mis­tin­gi­muste punktis 10.3 sätes­tatud tingimustel.

7.9. Juhul kui Klient on kauba eest eelneval tasunud, kuid ei lähe kaubale punktides 7.2 kuni 7.5 sätes­tatud tingi­muste kohaselt määratud ajava­he­mikus järele või ei võta kaupa õigel ajal vastu, siis lepitakse Müüja ja Kliendi vahel kokku uus aeg, mil kaup Kliendile saadetakse.

7.10. Kui Klient ei ole kauba eest eelnevalt tasunud ja ta ei lähe vastavat kokku­le­pitud tingi­mustele kaubale järele või ei võta kaupa õigel ajal vastu, siis tellimus tühistatakse.

7.11. Juhul, kui Klient ei ole kaupa kätte saanud kokku­le­pitud tähtajal Müüjast või Tarnijast tuleneval põhusel, peab Klient viivi­ta­matult, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) tööpäeva jooksul alates eeldus­likust kauba kätte­saamise kuupäevast, Müüjat sellest teavitama aadressil info@votex.ee või telefonil +372 5343 2903. Juhul kui Müüja ei suuda kauba asukohta kindlaks teha ega kaupa Kliendile mõistliku aja jooksul toimetada, peab Müüja asendama tellimuse uue sobivate toodetega. Kui Müüjal ei ole Kliendile soovitud toodet pakkuda, peab Müüja Kliendile tema raha tagastama. Raha peab Kliendil kontole kandma 14 (nelja­teist­kümne) kalend­ri­päeva jooksul pärast Kliendi poolset teavitust. Raha tagas­ta­takse Kliendile samale panga­kontole, millelt toote eest makse laekus, kui Klient ja Müüja ei ole eelnevalt teisiti kokku leppinud.

 1. Toote kvaliteet

8.1. Müüja pakub kvali­teetseid tooteid, mille kirjeldus on Müüja kodulehel vastava kauba juures täpselt välja toodud. Enne kauba kasutamist tuleb Kliendil tutvuda kauba kasutus­ju­hendi ja tootja­poolsete soovi­tustega, et vältida toote ebaõigest kasuta­misest tulenevaid kahjustusi.

8.2. Toode vastab müügi­le­pingule kui:

8.2.1. toode vastab Müüja poolsele kirjel­dusele ning kvali­teedile, mida toote reklaamis ja kirjel­duses on lubatud;

8.2.2. tootel ei ilmne puudusi, kui toodet kasuta­takse õigel otstarbel ning lubatud moel;

8.2.3. toode vastab kvali­tee­di­näi­ta­jatele, mis on antud kauba­märgile iseloo­mulik ning omane. Kliendil on õigus eeldada teatud brändi tootelt samu omadusi, mis antud tootja toodetele omane.

8.3. Juhul kui Toode ei vasta müügi­le­pingule, on Klindil õigus esitada Müüjale preten­sioon ning nõuda Toote lepin­gu­tin­gi­mustele vasta­vusse viimist vastavalt Kasuta­mis­tin­gi­muste 9.3 punktis sätes­tatule. Toote müügi­le­pingule mitte­vas­ta­vuseks ehk puuduseks ei peeta:

8.3.1. toote kasuta­misel tekkinud puuduseid, mis on põhjus­tatud selle väärast kasutusest ja kasutus­ju­hendi nõuete eiramisest;

8.3.2. toote kasuta­misel tekkinud puuduseid, mis on põhjus­tatud selle juhus­likust või tahtlikust vigas­ta­misest kasutaja poolt.

8.3.3. toote kasuta­misel tekkinud puuduseid, mis on tingitud loodus­näh­tusest või vääramatu jõu tagajärjel;

8.3.4. toote kasuta­misel tekkinud puuduseid, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel;

8.3.5. toote kasuta­misel tekkinud puuduseid, mis on tekkinud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jms poolt;

8.3.6. toote kasuta­misel tekkinud puuduseid, mis on tekkinud ebaso­bivate tarvikute kasuta­misest (nt vale madratsi või padja mõõt);

8.3.7. toote normaalsest kulumisest tekkinud puudused ja puudused.

8.4. Müüja ei vastuta selle eest, kui Votex.ee toodete suurus, kuju, värv või muud parameetrid ei vasta toote tegelikule suurusele, värvile või muudele parameet­ritele seoses pildieri­nevuse või muude tehni­liste põhjuste tõttu.

8.5. Votex.ee veebipoes müüdavale kaubale kehtib Müüja garantii juhul kui on olemas garantiidokument.

8.6. Garan­tii­do­ku­mendiks on müügiarve. Garan­tii­do­ku­mendil peab olema märgitud toote nimi ja müügi­kuupäev. Nõuete­kohase dokumendi puudu­misel garantii ei kehti.

8.7. Garan­tiiajal esinevad puudused paran­da­takse Müüja laokaup­luses Raua 3, Viljandi linn, Viljan­dimaa, Eesti.

8.8. Lisain­for­mat­siooni kaupade tingi­muste kohta saate helis­tades Müüja telefonil +372 5343 2903 või saates Müüjale e‑kirja aadressil info@votex.ee.

 1. Õigus taganeda ostu-müügi lepingust, tagas­tamise ja ümber­va­he­tamise kord

9.1. Õigus taganeda ostu-müügilepingust

9.1.1. Kliendil on õigus sideva­hendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

9.1.2. Lepingust tagane­miseks tuleb Kliendil Müüjale esitades vastav avaldus. Avalduse vorm on kätte­saadav SIIN. Avaldus tuleb saata e‑kirja teel aadressil info@votex.ee. Pärast avalduse saamist peab Müüja Kliendile viivi­ta­matult avalduse kätte­saamist kinnitama.

9.1.3. Tagas­ta­mis­õiguse nelja­teist­päevast tähtaega arves­ta­takse järgmiselt: a) Kauba üleand­misest Kliendile; b) kui Klient tellis rohkem kui ühe toote ning need saabuvad eraldi saade­tistena, siis hakkab 14 päeva kehtima hetkest, mil Kliendini jõuab viimane saadetis; c) kui toode tarni­takse mitme erineva osana, siis hakkab 14 päeva kehtima hetkel, mil Kliendini jõuab viimane puuduolev osa; d) kui leping on sõlmitud kaupade korra­pä­raseks kohale­toi­me­ta­miseks, siis alates päevast, mil Klient saab kätte esimese kauba;

9.1.4. Kui Klient taganeb ostu-müügi­le­pingust ning ei ole veel oma kaupu saanud, siis tühis­ta­takse tema tellimus ning Klienti teavi­ta­takse sellest e‑kirja teel.

9.1.5. Kui Klient soovib tellimust tühistada pärast kauba kätte saamist, kehtivad kauba tagas­ta­misel tingi­mused, mis on sätes­tatud punktis 9.4.

9.1.6. Juhul kui Klient taganeb lepingust tuginedes 14-päevasele tagane­mis­õigust, tagas­ta­takse Toodete eest tasutud summa (koos trans­por­di­mak­su­musega) Kliendile 14 päeva jooksul alates sellest kui Klient on Müüjale tagas­tanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi asja tagasi saatmise kohta. Raha tagas­ta­takse panga­üle­kandega panga­kontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.

9.1.7 Kasutades 14-päevast tagane­mis­õigust kannab Klient asja Müüjale tagas­ta­misega seotud otsesed kulud.

9.2. Tingi­mused hea kvali­teediga kauba ümbervahetamiseks.

9.2.1. Kliendil on õigus nelja­teist­kümne (14) kalend­ri­päeva jooksul kauba kätte­saamise kuupäevast toode ümber vahetada teise sarnase kuju ning suurusega, värvi või mustriga toote vastu. Klient peab oma soovist kaup ümber vahetada eelnevalt Müüjat teatama, kirju­tades aadressile info@votex.ee, täpsus­tades, milliseid tooted ta ümber vahetada soovib.

9.2.2. Kui toote hind on muutunud või uue toote hind erineb esialgse toote hinnast, peab Klient Müüjale tasuma puudu­oleva osa.

9.2.3. Kauba ümber­va­he­ta­misel kehtivad punktis 9.4 sätes­tatud tingimused.

9.2.4. Pärast kauba kätte­saamist kohustub Müüja kaupa vahetama sarnase kuju, värvi, mustri või ülesehi­tusega toote vastu. Kui Müüjal ei ole võimalik toodet vahetada, tuleb Kliendile raha tagastada. Raha tagas­ta­takse Kliendile 14 (nelja­teist­kümne) kalend­ri­päeva jooksul alates kauba Müüjale tagas­ta­misest. Raha tagas­ta­takse panga­üle­kandega panga­kontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.

9.3. Tingi­mused puudusega (defektiga) kauba paran­da­miseks, asenda­miseks või tagastamiseks.

9.3.1. Müüja vastutab kaubal lasuvate puuduste eest, mis olid olemas kauba Kliendile üleandmise hetkel, isegi juhul kui puudus ilmneb hiljem, välja arvatud juhul kui Klient teadis või pidi teadma kaubal lasuvast puudusest lepingu sõlmi­misel. Tarbi­ja­le­müügi puhul vastutab Müüja kauba puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleand­misest ostjale. Eelda­takse, et kuue kuu jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

9.3.2. Puudusega kauba vahetamine, tagas­tamine ja paran­damine toimib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele, eelkõige vastavalt võlaõi­gus­sea­duses sätes­tatud tingimustele.

9.3.3. Kui Kliendi poolt ostetud kaup on puudusega, on Kliendil õigus Müüja vastu kasutada seadusest tulenevaid õigus­kait­se­va­hendeid. Ennekõike on Kliendil õigus nõuda Müüjalt:

9.3.3.1. puuduse mõistliku aja jooksul kõrval­damist asja paran­damise või asendamise näol, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Müüjale ebamõist­likke kulusid või põhjen­da­matuid ebamu­gavusi, arves­tades muu hulgas asja väärtust ja puuduste olulisust. Juhul kui Kliendi poolt nõutud puuduse kõrval­damise viis on Müüjat ebamõist­likult koormav, on Müüjal õigus kõrvaldada puudus muul sobival viisil.

9.3.3.2. hinna alandamist, kui Müüja ei ole toote puudust kõrval­danud mõistliku aja jooksul. Kliendil ei ole õigust nõuda hinna alandamist, kui ta keeldus alusetult Müüja ettepa­nekust asja parandada või asendada;

9.3.3.3. tellimuse tühis­tamist ja raha tagas­tamist, kui asja paran­damine või asendamine ei ole võimalik või ebaõn­nestub või kui Müüja keeldub õigus­ta­matult asja paran­damast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast puudusest teada­saamist. Sellisel juhul tagas­ta­takse raha Kliendile 14 (nelja­teist­kümne) kalend­ri­päeva jooksul alates hetkest, mil Müüjani on jõudnud Kliendi poolt tagasi saadetud kaup ja on selge, et asja paran­damine või asendamine ei ole võimalik. Raha tagas­ta­takse samale kontole, mille pealt tellimuse eest maksti, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti.

9.3.4. Kauba puuduse kõrval­damise mõist­likuks ajaks Kasuta­mis­tin­gi­muste mõistes on 14 päeva, kui pooled ei ole kokku leppinud pikemas puuduste kõrval­damise tähtajas.

9.3.5. Puudusega kauba paran­da­miseks, asenda­miseks või tagas­ta­miseks peab Klient täitma järgmised tingimused:

9.3.5.1. Klient peab Müüjat teavitama kaubal lasuvast puudusest mõisliku aja jooksul alates hetkest, millal ta puudusest teada sai või pidi saama, aadressil info@votex.ee.Tarbi­ja­le­müügi puhul peab tarbija teatama asja lepin­gu­tin­gi­mustele mitte­vas­ta­vusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mitte­vas­ta­vusest teada;

9.3.5.2. Klient peab toodete juurde lisama kaubaga kaasas olnud ostu tõendavad müügidokumendid.

9.3.5.3. kaubaga koos peab Klient esitama endapoolse kirja­likus taasesi­tamist võimal­davas vormis avalduse, milles on kirjel­datud asjal lasuvat puudust ja märgitud puuduse avastamise aeg, samuti see kas Klient soovib asja paran­damist või asendamist.

9.3.6. Vastavalt võlaõi­gus­seaduse §-s 222 sätes­tatule kannab Müüja puudustega kauba paran­damise või asenda­misega seotud kulud, sealhulgas veo ja posti kulud.

9.3.7. Käesolevas peatükis sätes­tatud alusel kõrval­da­tavaks puuduseks ei peeta kaubal lasuvaid kahjustusi, mis on tekitatud Kasuta­mis­tin­gi­muste punktis 8.3 sätes­tatud viisil, sealhulgas puudused, mis on tekkinud kokku­puutel kemikaa­lidega, kuumusega, teravate esemetega, niiskusega või muul sarnasel viisil või juhul, kui toodet ei kasutatud ette nähtud viisil või hoiustati valesti. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust nõuda Müüjalt tema kulul kahjus­tuste kõrval­damist, toote asendamist ega raha tagastamist.

9.3.8. Müüja ei ole kohus­tatud omal kulul kõrvaldama puuduseid toodetel ja detai­lidel, mille markee­rivad kleebised või pesue­ti­ketid on rikutud, vahetatud või eemal­datud või kui voodipesu on juba kasutatud.

9.4. Toote tagastamine

9.4.1. Toodet on võimalik tagastada üksnes Kasuta­mis­tin­gi­mustes ettenähtud juhtudel järgides ettenähtud tähtaegasid.

9.4.2. Tagas­tatav toode ei tohi olla kasutatud, kahjus­tatud ega muudetud. Kaup tuleb tagastada komplektsena, sealhulgas tuleb üheaegselt koos tagas­tatava kaubaga tagastada ka kingi­tused, mis antud tootega kaasas olid.

9.4.2.1. Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, vastutab tarbijast Klient tagas­ta­misele kuuluva asja halve­nemise korral asja kasuta­misest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimi­mises veendu­miseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimi­mises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapä­raselt seda teha poes (jaekau­banduse kaupluses).

9.4.3. Kaupa tagasi saates tuleb saade­tisele märkida ka saatja aadress. Toode peab olema paken­datud korra­likult ja nii, et see tagas­ta­misel kahjustada ei saaks. Müüja ei tagasta raha kauba eest, mis tagasi saatmisel kahjustada on saanud. Müüja ei ole vastutav kliendi või tarnijate poolsete võimalike vigade eest ega ole kohus­tatud hüvitama kaupa, mis on valesti adres­see­ritud või mis tagasi­saat­misel läinud kadunud või kahjustada saanud.

9.4.4. Kliendil on võimalik kuni kolmkümmend (30) kg kaaluv toode tagastada Omniva või kuni kakskümmend viis (25) kg Itella Smart­posti teel. Kokku­leppel on võimalik toode tagastada ka tuues selle ise Müüja laokaup­lu­sesse. Esemed tuleb Müüjale tagastada aadressile Raua 3, Viljandi, Viljan­dimaa, 71020, Eesti. Kaubad, mis kaaluvad enam kui kolmkümmend (30) kg, tuleb tagastada Müüja asukohta Viljandis.

9.4.5. Juhul, kui Kliendi poolt tagas­tatava kauba puhul on tegemist tootega, mille olemusest tulenevalt ei olnud kaupa telli­misel võimalik kasutada punktides 7.2 kuni 7.4 sätes­tatud tarne­või­malusi, siis peab Müüja omade kuludega toote Kliendilt eemaldama.

9.4.6. Kauba tagas­ta­misel tagas­ta­takse Kliendile kogu kauba maksumus, sealhulgas tasutud haldus­tasud ja postikulu.  Kliendi kulud, mis on kantud seoses kauba tagas­ta­misega Müüjale, jäävad Kliendi enda kanda ja neid ei tagastata.

9.4.7. Kliendi poolt antud erimõõ­tudes tehtud tooted ei saa tagastada ega ümber vahetada.

 1. Vastutus

10.1. Klient on vastutav Müüjale edastatud isiku­andmete õiguse eest. Müüja kasutab Kliendi poolt edastatud isiku­andmeid üksnes kooskõlas Kasuta­mis­tin­gi­mustes, Privaat­sus­po­lii­tikas ja Eesti Vabariigi seadus­and­luses sätes­tatud tingi­mustel ja ulatuses.

10.2. Müüja edastab Kliendi isiku­andmed enda koostöö­part­ne­ritele üksnes juhul, kui Klient on selleks andud enda nõusoleku või kui andmete edastamine on vajalik Kliendile teenuse osuta­miseks või kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Täpsem info selle kohta, milliseid andmeid, millistele Koostöö­part­ne­ritele ja millisel eesmärgil edasta­takse, on leitav Privaat­sus­po­lii­tikas ja Müüja veebi­lehel SIIN.

10.3. Müüja ei vastuta kahju eest, mis tekib Klien­di­poolsest Kasuta­mis­tin­gi­muses ja/või Privaat­sus­po­lii­tikas sätes­tatud tingi­muste rikkumisest.

10.4. Kui Müüja vahendab Votex.ee veebi­lehel kolmandate osapoolte tooteid, teenuseid või veebi­lehti, siis ei taga Müüja nende kolmandate osapoolte poolt avaldatud teabe õigsust. Kolmanda osapoole teabe sisu, täpsuse ja korrektsuse eest vastutab kolmas osapool. Müüja ei ole kohus­tatud kontrollima vahen­datud infor­mat­siooni õiguspärasust.

10.5. Müüja ei ole vastutav Kliendi ja Müüja partnerite vaheliste vastas­ti­kuste kohus­tuste eest, mis kolmanda osapoole pakutud toote või teenuse tarbi­misega võivad kaasneda.

10.6. Pooled ei vastuta kohus­tuste rikkumise eest, mis on põhjus­tatud väära­matust jõust vastavalt võlaõi­gus­sea­duses sätestatule.

 1. Ettevõttele kohal­datud turundusvahendid

11.1. Müüja võib oma äranä­gemise järgi alustada erinevate Votex.ee kampaa­niate ning mängudega.

11.2. Müüjal on õigus ühepoolselt ilma eelneva ettetea­ta­miseta korral­datud mängu tingimusi muuta või mäng lõpetada. Iga mängu muutus jõustub hetkest, mil muutused Votex.ee lehel läbi viiakse ning avalikuks tehakse.

11.3. Müüja edastab Klien­tidele otsetu­run­dus­pak­kumis kooskõlas Privaat­sus­po­lii­tikas ja Eesti Vabariigi seadus­and­luses sätestatuga.

12.Teabevahetus

12.1. Müüja teavitab Klienti tellimuse protse­duu­ridest e‑kirja ja/või teksti­sõnumi teel, vastavalt Kliendi poolt Müüjale eelnevalt edastatud info põhjal.

12.2. Müüjal on õigus Kliendiga ühendust võtta ka telefoni teel.

12.3. Kliendil on võimalik küsimuste tekkides pöörduda Müüja poole Müüja veebi­lehel rubriigis “Kontakt” avaldatud meiliaad­resside ja kontakt­te­le­fonide vahendusel.

 1. Lõppsätted

13.1. Müüja Kasuta­mis­tin­gi­mused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

13.2. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses Kasuta­mis­tin­gi­mustes sätestatu täitmisega, proovivad pooled lahendada läbirää­ki­miste teel. Kui pooltel ei õnnestu saavutada kokku­lepet, lahen­da­takse tekkinud vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vaidluste lahen­da­miseks on tarbijast Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks ka Tarbi­ja­vaid­luste komisjoni poole, mille info on leitav SIIN või Euroopa Liidu tarbi­ja­vaidlusi lahendav platvormi poole, mis on leitav SIIN.

Uuendan...
 • Ostukorvis ei ole tooteid.
Lang